ระบบสนับสนุนงานบริการ
ระบบสนับสุนงานบริการ ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า และการบริการที่สำคัญ เช่นการบันทึกเครื่องซ่อม บันทึกปัญหาของลูกค้า รวมทั้งบันทึกการออกปฏิบัติงาน โดยจะสามารถค้นหาประวัติการให้บริการดังกล่าวได้ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบสนับสนุนงานบริการจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในบริษัทฯ ไม่มากก็น้อย
เข้าสู่ระบบ
ขื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน